بررسی رتبه جهانی و کشوری سایت علمی و ی در پایگاه جهانی وبومتری (دیماه 1396)

درخواست حذف این مطلب

رتبه بندی وبومتریک شاخصی است برای رتبه بندی وب سایتهای ها و مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی دنیا که توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (cindoc) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا تهیه شده است. وبومتریک 8000 دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها سالیانه دو بار در دی ماه و تیر ماه تحلیل می کند. رتبه بندی وبومتریک متشکل از یک پایگاه داده شامل 15000 و بیش از 5000 موسسه و مرکز تحقیقاتی می باشد.

ادامه مطلب