نمرات پایان ترم آزماشین1

درخواست حذف این مطلب

به اطلاع دانشجویان محترمی که در ترم جاری با اینجانب درس آز ماشین های الکتریکی1 را داشته اند می رساند نمرات مربوط به این درس به تفکیک هر بخش ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد. دانشجویان با بررسی نمرات گرفته شده

ادامه مطلب